Reizigersadviesraad OV

Het ROCOV-NH is belangenbehartiger voor de reizigers openbaar vervoer (zonder de stad Amsterdam en NS) in Noord-Holland.

Voor het Openbaar Vervoer is de provincie verdeeld in drie (consessie)gebieden: Haarlem/IJmond, Gooi en Vecht en Noord Holland Noord. Sinds 2001 zijn in elk gebied commissies actief die de wettelijke taak hebben om namens de reizigers advies te geven bij het aanbestede openbaar vervoer in die concessies.

In 2010 is besloten om het Rocov-NH op te richten. Deze zet het werk van de voormalige commissies voort, maar nu onafhankelijk van de Provincie.  De naam Rocov betekent Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer.  Deze naam is ook in gebruik in veel andere provincies en is analoog aan het Locov, het Landelijk Overleg dat de consumentenorganisaties met onder andere het Ministerie en de NS hebben.

Het algemeen bestuur formuleert adviezen over boven-regionale zaken zoals OV-chipkaart en sociale veligheid. Deze adviezen worden tevoren met de gebiedskamers besproken.

Adviezen op regionaal niveau worden voorbereid en vastgesteld door drie gebiedskamers. Het gaat dan vooral om vervoerplannen en wijziging van dienstregelingen.

Het Rocov-NH heeft tot taak om namens de reizigers te adviseren over het openbaar vervoer in Noord Holland. De Provincie Noord Holland en Connexxion zijn wettelijk verplicht alle voorgenomen wijzigingen van tarieven, routes en dienstregelingtijden voor advies aan het Rocov-NH voor te leggen en met deze adviezen rekening te houden. Over andere onderwerpen kan het Rocov-NH ongevraagd adviseren. In Rocov-NH worden de reizigers vertegenwoordigd door organisaties, zoals de Samenwerkende Bonden voor Ouderen, Rover, Zorgbelang, FNV en de Fietsersbond afd. Noordkop.

In de gebieden die onder de stadsregio Amsterdam vallen ( Waterland, Zaanstreek, Amstel-Meerlanden en de stad Amsterdam ) heeft de ReizigersAdviesRaad Amsterdam (RAR) de adviesbevoegdheid.

Voor verdere informatie en/of vragen en opmerkingen betreffende het (buurt)busvervoer in Noord-Holland kan men terecht bij:

Rocov-NH