Verkeerscirculatieplan Schagen

Het verkeerscirculatieplan is verwerkt in het Verkeersplan dat de gemeente Schagen in 2017 publiceerde.

 

1. De ruit Wilgenlaan, Mauvestraat, Beethovenlaan, Frans Halsstraat

De ruit afmaken.

Kruising Sportlaan-Mauvestraat: de  hoofdstroom loopt van  Sportlaan naar Mauvestraat in noordelijke richting met een voorrangskruising linksaf. Voorrang verkeersader door uitrit constructies.


2. Havenstraat-Noord-Beethovenlaan tot Schubertstraat
Fietsstroken aanbrengen. Parkeervakken op 50 km weg opheffen. Parkeren op eigen terrein en parkeervakken hoek Havenstraat-Noord.
Kruising Beethovenlaan-Nieuwstraat-Mauvestraat: hoofdstroom is de Beethovenlaan.
Kruising Beethovenlaan–Schubertstraat: hoofdstroom loopt van  Beethovenlaan in oostelijke richting naar de Schubertstraat met een voorrangskruising rechtsaf.
Eenrichtingverkeer is uit oogpunt van het ontwerp van de 30 km erf toegangsweg ongewenst. Deze is expliciet gehouden op een breedte van 6.10 m, zodat vrachtwagens elkaar kunnen passeren met gepaste snelheid. Daar het ontwerp al niet helemaal voldoet om de snelheid op 30 km te brengen, moet hier zeker geen eenrichtingsverkeer worden ingesteld, omdat daardoor de snelheid nog meer toe zal nemen. Als hier toch voor eenrichtingsverkeer wordt gekozen, dan is de gekozen richting onjuist. Grote vrachtwagens (trekker+oplegger) hebben n.l. over links een goed zicht, terwijl dit over rechts bij het achteruitsteken volkomen ontbreekt.


3. Langestraat overzijde Langesloot (als punt 9 fietsroutes)
Bruggen toegankelijk maken voor fietsers (G13).
Aan de Noordzijde vanaf Christoffelhof tot Mozartlaan een fietsroute (G13) maken naar de Vomar en de Aloysiusschool. Hierdoor ontstaat er een veiliger fietsroute vanaf Hoep Zuid, fietstunnel, Sweelinckstraat, van Rennesstraat richting winkelgebied, basisschool en centrum.


4. Thorbeckestraat en Oosterstraat
Thorbeckestraat: eenrichtingverkeer naar Noordzijde; gesloten voor vrachtverkeer. Oosterstraat: eenrichtingsverkeer naar Nieuwe Laagzijde; gesloten voor vrachtverkeer.


5. Spoorwegovergang Hoep
Open stellen voor personenauto’s met verplichte rijrichting naar de Kogerlaan. (Brom)-fietspad Kogerlaan opheffen.


6. Stationsweg
Verbreden, zodat vrachtverkeer en personenauto’s elkaar kunnen passeren.
Snelheidsremmende maatregelen zonder drempels.


7. Nijverheidstraat
Eenrichtingsverkeer Zuid-west.


8. Laanplein-Margrietstraat
Doorsteek voor fietsers maken als alternatief voor de Julianalaan.


9. Wilhelminalaan-Oranjelaan
In het kader van “Geef uw verstand voorrang” bepleiten wij eenrichtingsverkeer om te keren, daar dit onnodige verkeersonveilige situaties m.b.t. (brom)fietsers oplevert, vanwege de links geparkeerde voertuigen.


10. Zuiderweg
Fietspad aan de Noordzijde van de Zuiderweg aanleggen conform verkeersbesluit “Fiets- en wandelpadenplan” tussen spoorwegovergang en rotonde.


 11. Loet-Heerestraat
Uitvoeren als fietsstraat met de fietsstraat volledig in de voorrang over de gehele route.


 12. Markt
Wij zijn voorstander van de zogenaamde “knip” op de markt.