Afdelingsactiviteiten 2019

Overzicht activiteiten van de afdeling Noordkop in 2019.

Jaarvergadering woensdag 30 januari

Samenstelling bestuur 2019:

 • Voorzitter: Hans Boot
 • Secretaris: Charles van der Mark
 • Penningmeester: Charles van der Mark

Overige taken 2019:

 • Onderhoud website: Charles van der Mark
 • Verkeersoverleg HK: Arjan Ligthart en Lammert de Vries
 • Verkeersoverleg SCH: Hans Boot en Charles van der Mark
 • Overleg landbouw: Lammert de Vries en Charles van der Mark (vervangt Johan Korse)

Thema doorfiets- en regionale routes in de Kop van Noord-Holland

De afdeling Noordkop heeft tijdens een workshop onder initiatief van De Kop Werkt deze (concept-)routes vastgesteld. Deze zijn vastgelegd in een rapport van ingenieursbureau Sweco. Ook staan de routes op GoogleMaps. Meer hierover op onze webpagina over de doorfietsroutes.

Samen met de andere afdelingen hebben we enkele routes doorgetrokken naar het Oosten en Zuiden.

doorfietsroutes

Bezoek voorzitter Saskia Kluit

Op 8 februari bezocht de voorzitter van de Fietsersbond onze afdeling. Er bespraken o.a.

  • Komende renovaties en de rol van de stadsarchitecten hierin
  • Hoe activeer je (nieuwe) leden
  • Stand van zaken betreffende de doorfietsroutes

Inventarisatie fietsvoorzieningen Schagen

De afdeling heeft de fietsvoorzieningen (fietspaden, fietsstroken, veiligheid, scholierenroutes, onderhoud) en de ontbrekende schakels geïnventariseerd voor zowel de stad Schagen als het buitengebied.

De resultaten staan op GoogleMaps:

Fietsvoorzieningen en ontbrekende schakels in de stad Schagen

Fietsvoorzieningen en ontbrekende schakels in het buitengebied
In het eerste kwartaal hopen wij van de gemeente te vernemen welke routes er worden aangepakt.

Overleg gemeente Hollands Kroon

Lammert de Vries en Arjan Ligthart hebben in 2019 het verkeersoverleg van de gemeente Hollands Kroon bezocht. Meer hierover op onze webpagina.

Overleg gemeente Schagen

Hans Boot en Charles van der Mark hebben in 2019 het verkeersoverleg van de gemeente Schagen gevoerd. Enkele onderwerpen:

 • Herinrichting publieke ruimte Makadocentrum
 • Reconstructie diverse wegen in de gemeente
 • Opstellen prioriteitenlijst fietsvoorzieningen

Meer hierover op onze webpagina.

Herinrichting Nieuwstraat

In maart 2019 wordt de laatste hand gelegd aan de herinrichting van de Nieuwstraat. Naar de mening van de Fietsersbond voldoet de inritconstructie van de kruising Beethovenlaan-Nieuwstraat-Mauvestraat niet aan de aanbeveling van het CROW (kennisinstituut op het gebied van verkeersvoorzieningen).

SAM_1006

Uit de correspondentie met ambtenaren van de gemeente Schagen komt naar voren, dat de wegbeheerder vindt, dat de inrit niet conform deze aanbevelingen kan worden aangelegd. In dat geval zou de wegbeheerder naar onze mening de voorrang moeten regelen door middel van markering en/of bebording, zoals aan de overzijde van de Nieuwstraat, in de Mauvestraat, is gebeurd. Dat is in dit geval ook mogelijk, omdat de 30 km zone achter de lantaarnpaal met bord C03 (eenrichtingsverkeer) begint.

De Fietsersbond afdeling Noordkop ziet twee mogelijkheden:

 1. De inritconstructie wordt dusdanig aangepast, dat deze in alle opzichten voldoet aan de aanbevelingen uit de ASVV.
 2. De inritconstructie wordt verwijderd. De voorrang wordt geregeld door middel van haaientanden en bord B06 (voorrangskruising), zoals dat aan de overzijde in de Mauvestraat is gebruikt.

Meer op de webpagina over de Nieuwstraat.

Herinrichting Schagerweg

De gemeente is in 2019 in overleg geweest met de bewoners van Schagerbrug over de reconstructie van de Schagerweg in Schagerbrug.
Enkele afbeeldingen van vóór en na de herinrichting.
Het voorstel van de gemeente is te vinden op deze gemeentepagina.

Tijdens een mondeling overleg met de projectleider heeft de afdeling enkele bezwaren aangetekend, o.a. tegen de onjuiste vormgeving van inritten en de locatie van de plateaus.

De afdeling wacht nog op een definitieve ontwerptekening.

Herinrichting Zeeweg

Tijdens een informatieavond zijn plannen voor de reconstructie van de Zeeweg bij Sintmaartenszee gepresenteerd. De afdeling heeft direct bezwaar aangetekend tegen deze plannen. Hieronder het voorstel van de gemeente:

Zeeweg gemeente

Hier onze brief met bezwaren.

En hieronder onze ontwerptekening, met:

 • een voetpad aan de zijde van de woningen
 • een smallere rijbaan, zonder fietsers
 • een smallere, meer open groenstrook
 • behoud van het fietspad
Zeeweg

Kruising Herenstraat-Loet en foute uitrit Cor. Blaauboerlaan

Op ons dringende verzoek heeft de gemeente Schagen afgezien van voorrangswijziging kruising Herenstraat-Loet. In plaats daarvan is de bestrating aangepast, waardoor de gelijkwaardigheid van de kruising duidelijker is. Verder hebben wij aangedrongen op betere handhaving van het parkeerverbod op de hoek.

Eindelijk zijn nu de uitritten van de Corn. Blaaboerlaan uitgevoerd conform de regels van de CROW (op de afb. de foute situatie).

Burgerinitiatief Hoge Buurt, Sint Maarten

Tijdens onze laatst afdelingsvergadering werd het burgerinitiatief Hoge Buurt Sint Maarten gepresenteerd. Om de snelheid definitief naar beneden te krijgen, stelt de groep voor de Hoge Buurt te reconstrueren en te veranderen in een fietsstraat.

Presentatie fietsstraat Hoge Buurt, Sint Maarten

De afdeling steunt de initiatiefnemers en wil samen met hen en de gemeente zoeken naar een goede oplossing.

Hoge Buurt fietsstraat

Check LF1

Samen met de afdeling Bergen hebben we een check uitgevoerd op de fietsroute LF1 langs onze kust van Petten tot en met Den Helder. De resultaten staan op Google Maps.

LF1

Overleg provincie Noord-Holland

Met de provincie is o.a. overleg gevoerd over de knelpunten van de parallelweg en fietsstraat langs de N241. Verder is er veel aandacht geweest voor de mogelijke doorfietsroutes in de Kop van Noord-Holland.