Highlights uit 10 jaar afd. Noordkop

2002 Oprichting afdeling

De afdeling werd opgericht naar aanleiding van de in Schagen gehouden FietsBalans. Deze maakte de sterke en zwakke punten van de verkeersvoorzieningen in Schagen duidelijk.

2004 Met De Fiets Naar De Winkel

In het Makado presenteerde de afdeling zich met deze succesvolle promotie-actie. Zie hiernaast voor een uitgebreider verslag.

2006 Afdeling tegen parallelweg N241

Naar later zal blijken met succes, verzet de afdeling zich tegen het mengen van langzaam verkeer en landbouwvoertuigen op een parallelweg. Ook wordt intensief samengewerkt met de gemeente om te komen tot een “Fiets- en voetpadenplan”

2008 Start vooroverleg Nes Noord

De afdeling denkt mee, om Nes Noord zo fietsvriendelijk mogelijk in te richten. De scholierenroutes van het buitengebied naar Schagen worden geïnventariseerd op knelpunten. Er is aandacht voor het 2-jarige bestaan van het meldpunt “Mijn slechtste fietspad”.

2009 Start rubriek “Verkeer(d)”

Vanaf 2009 publiceert SchagenFM onze rubriek “Verkeer(d)”, waarin telkens een verkeerssituatie ter beoordeling aan de lezers wordt voorgelegd. Op provinciaal niveau wordt samengewerkt om knelpunten op het hoofdfietsroutenetwerk in de kop van Noord-Holland te inventariseren. Dit leidt tot een top-10. De afdeling is betrokken bij de opstelling van de Structuurvisie van Schagen.

2011 Obstakels op fietspaden weg

De afdeling bepleit bij de gemeente om de (350) overbodige fietspaaltjes weg te halen. Uit onderzoek blijkt, dat zij het meest verantwoordelijk zijn voor fietsongevallen. Samen met de gemeente wordt werk gemaakt van het verfijnen van het fietsroutenetwerk binnen Schagen. In 2012 wordt met succes geageerd tegen de gevaarlijke combinatie busbaan en fietsstrook bij de Teso in Den Helder. Meedenken over de reconstructie van de Frans Halsstraat en de Sportlaan.